RODO

SPIE Building Solutions
Administratorem Pani/a danych osobowych SPIE Building Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Krzysztofa Wawera, kontakt jest możliwy za pośrednictwem: iod@spie.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Ponadto dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na przechowywaniu danych na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy zawartej z Panią/em lub Pani/a pracodawcą lub zleceniodawcą. Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być podwykonawcy i partnerzy administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. kancelaria prawna. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy. 
Dane przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a później do przedawnienia się roszczeń  związanych z wykonaniem umowy. Pani/a dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email i stanowiska zostały przekazane administratorowi przez Pani/a pracodawcę lub zleceniodawcę. Pani/a dane osobowe mogły zostać dobrowolnie podane administratorowi przez Panią/a, w takiej sytuacji podanie danych osobowych wynikało z faktu, że jest ono niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych może skutkować uniemożliwieniem skontaktowania się z Panią/em w celu wykonania umowy. Pani/a dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, iż:  
 1. Administratorem danych osobowych jest SPIE Building Solutions Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5 02-675 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) – Krzysztofa Wawera, z którym kontakt jest możliwy przez adres mailowy: iod@spie.com.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polega na: wprowadzeniu monitoringu wizyjnego, który zapewnienia ochronę osób przebywających na terenie biura przy ul. Wołoskiej 5 w Warszawie i mienia znajdującego się na terenie biura.
 4. Nagrania z monitoringu wizyjnego, zawierające wizerunek, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku, gdy będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Podanie danych w postaci wizerunku odbywa się automatycznie, w związku z czym jest nieuniknione.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować na adres mailowy: iod@spie.com 

Klauzula informacyjna do umowy z Kontrahentem

Klauzula informacyjna do umowy z podwykonawcą

Klauzula dla współpracowników